Saturday, October 15, 2016

short story slam week 54, 55, beside fish, what else do you eat?

food pyramid
express fuel

beside fish
what else do you eat?

I eat apple pie
I eat peaches fresh

I eat donuts
I eat art work

Meng Lijun,
or Yi nu Ma

they are opera
Yangzi dianqi or Womei or Bayi

when Rao Chang middle school record American birds,
they are firm about Rao Mingrong, Peng Chuanhui, Wang Daxue

come on, we roll more on Cheng Li, Cheng Yong, He Guoping, Wu Aihong,
Liu Ai E, Ma Bing, Zhou Xing E, Chen You Zhi, Chen Silin, Fan Min,

maybe you may not agree with Huang Yisheng, Fan Senlin
you do recall Yao Ming, Ye Li, Wu Wenping, Tang Gangqing

we used to walk pass Happiness ditch and pass Songga Ta,
we know Zhu Daihong, Liu Xifan, Cheng Changsheng, Hu Zhiwen

we also know Rao Shaohua, Peng Yanzhi, Kong Hongbing, Wu Jing,
or Yang Cai Hong, Yang Ai Hong, Peng Chuanxian, Peng Shuhua

a neighbor comes, remind us of
Shuai Shutang, Shuai Yantang, Shuai Xitang, Shuai Yuan Hong, and Shuai Ben Yun

many years have gone,
Lotus Utah is told stories of Zhang Xuezhi and zhang Jinzhi, Wu Linlin

today, I still try to remember Wu Jiahong, Zhou Kaiming, Dai Ai E, Wu Wenhui
or Zhu Taozhi, Dai Qun E, Chen Jia Qing, Wang Xin Zhou, Wang Qingzhi

movies remind us more about Huangmei or Yue style,
Yin Guifang, Wang Jun An, Li Min, Xu Zhao Er, Peng GengGeng, Peng Fusheng....

despite that Peng Yingping may not forgive us,
we do work on Peng Zhilan, Peng Yun Lan, Shuai Zhi Lan, Shuai Yun Lan, Peng Dong Fang

friendly girls are many
Bie Xing Zhi, Bie Chang E, they encourage Bie Nian Er and Bie Bing Er, or Xu Bing E

Xihu, Wang Chang, Xu Chang, Cai Tan, Sun Tan, they are places
so do Zhong He, Yuan He, Yu Jiawan, mmmm Yu Bingyu sweet to Nathan Yu

Chen Guiqiang has gone to London,
Yan Fei has stopped teaching English

as more advanced degree awarded,
we see Zhang Yongming, Skylar Zhang, Yan Ji, or Vietnam Pooh

Li Ai Qun, Huang Wenfan, Yang Yu Er, Peng Zhaokun, Peng Zhaoyan,
they are close to Peng Cai Ping, Peng Yan Ping, Zhang Ping E, and Shuai Dasi

the story is not ending
Beijing, Tianjing, and Shanghai host Hu Guoliang, Yan Rong, Chen Lan, Zhu Daifang or Shuai Jialiang
Image result for rao chang middle school
Image result for rao chang middle school
Image result for rao chang middle school
Image result for tianmen zhongxue
Image result for tianmen zhongxue
Image result for jinglingImage result for tianmen
Image result for xiantao yizhong

Image result for xiantao yizhong
Xiantao Yizhong
Image result for nam hai market

Image result for chapman university
Image result for 一缕麻  Fang Yafeng

Image result for 一缕麻    Suyun and Rong Pengcheng

Image result for  孟丽君 
Image result for  孟丽君
Image result for  孟丽君