Tuesday, April 17, 2018

short story slam week 87, thursday poets rally week 86, poetry and story inn fridays week 17zhou xin e
zhou kai ming
they have child zhou kuibao,


what is the difference in between zhou and wang?
because currently,
they are wang dehua, zhang hongwei, annie wang!!!!!!!!!!!!!


no kidding,
wu lifu, fu biyun, they have children wu huiqing, wu xifan,
they have grand children wu jialiang, wu jiahong, wu aihong, xu xiaojing, xu bing e, xu taiping, xu daokou


a previous colleague in beijing,
seeking fame, they are Yan Feng, Yan Ni, Wu Zhetian, Wu Tianfang, Zhu Yingtai, Ma Shiping, Zhao Wu


many 4th and 5th generation are forgotten, may not love these,
they are wu lingling, wu jingyi, wu sheng, wu tom, wu shenggang, fan bowen, fan min,

spouse to wu clans include kong qianhjiao, xu zhongtian,
ying li, xu feng, zhang qi, wang ying, yan ji, fan yunqing, hu xiaofeng, yang caihong, peng pingzhi

back in America,
we only know Audie Murphy, Pamela murphy, James Murphy, Terry Murphy, Charlotte Birkenstock,
we only know Amelia Sanders, Emily Dickinson, Seth Shengbutow, Tyler, London, Sam, Lawrence, Paisley

including amelia wilson, abbey wood, markshen wu, meradith wu, helen wu, florence wu
things seem tough
but Donald Trump and Melania trump add some force to Wus via Ying liu, Eric, tiffany, Samantha


lovely poetry and story to know


Image result for audie murphy  audie murphy,    or Wu Lifu

Image result for rouse food

Papa John's spicy chicken wings and peproni pizza are great

Image result for rouse food 

Image result for rouse food   Leandra Rouse

Image result for rouse food 

Image result for papa john pizza 

Image result for arby's 

Image result for kohls 

Image result for alibaba  a  alibaba cofounder, jack ma, or ma yun

Image result for alibaba    jack ma and barack obama